132207
UKENPL
Вход-авторизация

ЛЬВОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Учредитель журнала: Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

Приготовление статьи к печати


1. Титульна сторінка

На титульній сторінці має бути: УДК, назва статті (без абревіатур), прізвища та ініціали авторів, назва установи підрозділу та наукові ступені, прізвища та ініціали керівників, де праця була виконана (також англійською мовою).

2. Реферат

Реферат повинен містити 5 підрозділів: Мета. Матеріал і методи. Результати й обговорення. Висновки. Ключові слова (не більше 6). Обсяг реферату - не менше 300 слів. Реферат не повинен містити абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих). Англійський блок: Abstract, який має бути розширеним (не менше 400 слів) та мати такі самі розділи, як й в українському Рефераті, включно із назвою статті, ініціалами та прізвищами усіх авторів, орґанізацій та їх керівників, де була виконана робота. Англійський переклад - назва статті, ініціали та прізвища авторів, назви установ та Abstract (Реферат) із ключовими словами розміщуються після українського реферату.  

3. Текст статті

Орієнтовний обсяг ориґінальної праці – 7-10 сторінок, оглядової статті – до 15 сторінок. Ориґінальна стаття повинна містити такі підрозділи: Вступ. Матеріал і методи. Результати й обговорення. Висновки.

Статті та супровідні матеріали слід подавати у друкованому та електронному варіантах. Текст статті друкувати на стандартному аркуші (формат А4 210´297) шрифтом Times New Roman Cyr 14. Міжстрічкова відстань - два інтервали. Не робити переносів слів у тексті статті. Межі аркуша: ліва та права, верхня і нижня - 2 см. При частому вживанні назви хвороби, орґана або методу при першому їх написанні для скорочення доцільно утворити абревіатуру в дужках, наприклад, жовчнокам'яна хвороба (ЖХ), щитоподібна залоза (ЩЗ), лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ) і надалі у тексті слід писати тільки абревіатуру.

Посилання на літературні джерела, таблиці, рисунки проводити згідно із черговістю їх цитування у тексті. У тексті не можна використовувати ніяких виділень. Рекомендуємо подавати міжнародні назви ліків, а не фабричні. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин повинні бути подані у відповідності до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни - згідно з Міжнародною анатомічною та гістолоґічною номенклатурами, назви хвороб - за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, назви фармаколоґічних препаратів - за Державною Фармакопеєю (ХХІ). Назви фірм та апаратів треба подавати в ориґіналі (без перекладу).

В експериментальних дослідженнях слід зазначити вид (у відповідності до Міжнародної біолоґічної номенклатури), стать та кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, або зборі у них проб, матеріалів для лабораторних досліджень, пов'язаних із спричиненням болю тваринам, способи евтаназії тварин згідно з "Правилами проведення робіт з використанням експериментальних тварин".

4. Література

Автори несуть відповідальність за правильність цитування літератури. Цитована література має бути найновішою (останні 5 років) і бути пов'язаною безпосередньо пов'язаною з основним текстом. Кількість позицій цитування літератури у ориґінальних статтях не повинна перевищувати 30, у оглядових – 60, у всіх решта – 15. Список і нумерація літератури мають відповідати черговості їх цитування у тексті.

Список літератури має містити: прізвище й ініціали усіх авторів, назву статті, скорочену назву журналу (згідно з Index Medicus), рік, том, сторінку початкову і кінцеву, згідно з уставами, які подано у "Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journals" (Am Intern Med 1997, 126, 36-47.)

Приклад цитованої літератури:

Стаття в журналі:

1. Gianrossi R, Detrano R, Mulvihill D, Lehmann K, Dubach P, Colombo A, Ross A: Exercise-induced ST depression in the diagnosis of coronary artery disease: a metapanalysis. Circulation 1989, 80, 87-98.

2. Duffy MJ: Tumor Markers – Which Ones Are Clinically Useful? Adv Clin Exp Med 2003, 12, 555-559.

Українські та російські джерела літератури з транслітерацією:

1. Kotelevs'ka N.V. Justification of the method zaapekalnoyi therapy and acute purulent exacerbations of chronic apical periodontitis. Visnyk stomatologiyi 2004; 4: 30-33. Ukrainian: (Котелевська Н.В. Обґрунтування методу заапекальної терапії гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкового періодонтитів. Вісник стоматолоґії 2004; 4: 30-33).

1. Baevskiy R.M., Ivanov G.G., Chireykin L.V. et al. Analysis of heart rate variability using different ECG systems (guidelines). Vestnik aritmologii 2002; 24: 65-86. Russian (Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и соавт. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии 2002; 24: 65-86).

Розділ з книги: прізвища й ініціали авторів, назва цитованого розділу, назва книги, прізвища й ініціали редакторів видання, назва і місто знаходження видавництва, рік, перша і остання сторінка цитованого розділу, наприклад:

1. Rossati ML, Smith R, Krovis BLK: Congestive Heart Failure. In: Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents. Eds.: Moss AJ, Adams F, Williams & Wilkins, Baltimore 1983, 2nd ed., 169-179.

Українські та російські джерела літератури з транслітерацією:

1. Belenkov Yu.N. Cardiomyopathies. In.: Chazov E.I., Belenkov Yu.N., eds. Rationale for drug therapy of cardiovascular diseases: A guide for medical practitioners. Moscow: Litterra Publishers; 2006. pp. 431-452. Russian (Беленков Ю.Н. Кардиомиопатии. В кн.: Чазов Е.И., Беленков Ю.Н., редакторы. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: Руководство для практикующих врачей. М.: Литтерра; 2006. с. 431-452).

Книги: прізвище й ініціали авторів, назва книги, назва і місто знаходження видавництва, рік, редакція, перша і остання сторінки цитованого фраґменту, наприклад:

1. Roobak AB: Textbook of Internal Medicine. Saunders, New York 1887, 24th ed., 123-127.

Українські та російські джерела літератури з транслітерацією:

1. Kuzminskij A.I. Pedagogy of higher school / A.I. Kuzminskij. – Kyiv.: Znannja, 2005. – 486 p. Ukrainian (Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи / А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 c.).

1. Shlyakhto E.V., Konradi A.O., Tsyrlin V.A. The autonomic nervous system and hypertension. SPb.: Meditsinskoe izdatel'stvo; 2008. Russian (Шляхто Е.В., Конради А.О., Цырлин В.А. Вегетативная нервная система и артериальная гипертензия. СПб.: Медицинское издательство; 2008).

Веб-сайти повинні бути перераховані в списку літератури, але не в тексті. Посилання на веб-сайти слід використовувати тільки тоді, коли ориґінальний текст недоступний. Посилання повинні бути оформлені таким чином:

WHO. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). www.who.int/csr/sars/en/index.html. Дата останнього оновлення: June січня 2010. Дата останнього доступу: June жовтня 2010.

5. Ілюстрації і таблиці

Ілюстрації слід подавати окремими файлами (назва файлу відповідає номеру ілюстрації) у форматі jpg або tif, роздільна здатність не менше 600 dpi, розмір 9´12 см. Таблиці, ґрафіки та діаґрами подавати пронумерованими, із заголовками та розмістити їх після статті у цьому ж файлі. Заголовки рядів та стовпчиків таблиць мають відповідати змістові, наведені дані - наведеним у тексті. Обов'язково подавати й вказувати методи статистичного опрацювання наведених результатів. Формули подавати у проґрамі "Math Type". Ґрафіки та діаґрами виконувати з допомогою проґрами "Excel" у чорно-білому варіанті й тільки з допомогою штриховки.

6. Відомості про авторів та співавторів

Відомості про автора та співавторів мають бути подані про кожного окремо: ім'я, по-батькові, прізвище, посада, вчений ступінь та звання, адреси, номери телефонів, факс, e-mail, та відповідальний за листування, завірені особистими підписами.

7. Електронна версія статті

Редакція приймає електронну версію статті (файл) на диску CDR, яка має бути збережена й виконана у текстовому редакторі "Word", дубльована у каталозі COPY і бути аналоґом тексту на папері. Назву файлу вказувати латинськими літерами, відповідно до прізвища першого автора і зазначити на обкладинці диску.

8. Правка

Редакція залишає за собою право на наукове і літературне редагування статті та відмову в публікації. При потребі стаття може бути повернена авторам для доопрацювання, після чого має бути повернена до редакції протягом 3 днів. Автори несуть повну відповідальність за зміст та правдивість результатів публікації, а рекламодавці - за зміст реклами. Редакція не повертає рукописи і не веде наукову дискусію й переписку з авторами, гонорар авторам не виплачує, після публікації всі авторські права належать редакції, передрук робіт заборонено без дозволу редакції. Статті, які не оформлені згідно із вже наведеними вимогами, розглядатися не будуть.

9. Надсилання статті

Ориґінал праці й копію у паперовому вигляді на аркушах А4 формату, завізовані керівниками установ, завідувачем та всіма авторами та електронну версію статті на диску CDR, авторське засвідчення про неподання до друку в інші журнали та відсутність її опублікування в інших виданнях просимо надсилати за адресою:

79010, Львів, вул. Пекарська 69,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

Редакція журналу "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia".

Тел. (032) 275-49-36.

e-mail: aml.lnmu@gmail.com

21.2.2013 19:58:51 - обновлено 26.2.2015 14:56:11 | прочитано 7598x
 
load