ISSN 2415-3303 (Online)                                        ISSN 1029-4244 (Print)

Świadectwo rejestracji czasopisma: Seria KB № 15067-3639PR na 15.04.2009.

Czasopismo wprowadzone do listy naukowych profesjonalnych edycji w Ukrainie pod Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy z 04.07.2014, № 793 Dodatek 8.

Czasopismo wprowadzone do międzynarodowych publikacji naukowych baz danych oraz katalogów naukometrycznych: 

1. AcademicKeys
2. AdvancedScienceIndex (ASI)
3. BielefeldAcademicSearchEngine (BASE)
4. BibliotecaVirtualemSaude (BVS)
5. Citefactor
6. EuropeanReferenceIndexfortheHumanitiesandtheSocialSciences (ERIHPLUS)
7. GoogleScholar
8. IndexCopernicus
9. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
10. JournalTablesofContents (JournalTOCs)
11. OpenAcademicJournalsIndex (OAJI)
12. ResearchBible
13. ScientificIndexingService (SIS)
14. UlrichsPeriodicalsDirectory
15. WorldCatOnlineComputerLibraryCenter (OCLC)
Częstotliwość - 4 razy w roku. 

 

                                                                     Volume XXIII, 2017, № 3

[Титул] {Title} 1
[Редакційна колеґія] {Editorial Board} 2
[Зміст] {Contents} 3
[ОРИҐІНАЛЬНІ ПРАЦІ] {ORIGINAL RESEARCH}
Чернюк С. В., Кириченко Р. М. [Вивчення динамічних змін варіабельності ритму серця у хворих з міокардитом] {Cherniuk S. V., Kirichenko R. M. Study of heart rate variability dynamic changes in patients with myocarditis} 4-9
Дутка Р. Я., Чмир Н. В. [Диференційно-діаґностичні особливості метаболічного синдрому з ожирінням при наявності та відсутності хронічної ішемічної хвороби серця з врахуванням статі] {Dutka R. Ya., Chmyr N. V. Differential diagnostic features of metabolic syndrome with obesity in the presence or absence of chronic coronary artery disease considering gender differences} 10-15
Старикович А. В. [Вміст лептину у сироватці крові вагітних жінок з ожирінням у ІІІ триместрі вагітності] {Starykovych A. V. Leptin content in blood serum of obese pregnant women during the third trimester of pregnancy} 16-19
Місюра К. В. [Особливості дисліпідемії у осіб із різною масою тіла] {Misyura K. V. Features of dyslipidemia in people with different body mass} 20-30
Бойко В. В., Харченко К. В., Верещако Р. І., Вакуленко Г. О. [Хірурґічні втручання на орґанах грудної порожнини з приводу рецидиву раку яєчника] {Boyko V. V., Kharchenko K. V., Vereshchako R. I., Vakulenko G. O. Thoracic surgery for ovarian cancer recurrence} 31-38
Козько В. М., Сохань А. В., Яремко І. Я., Кузнєцова А. А., Гаврилов А. В., Копійченко Я. І., Павлов В. В., Маркуш Л. І. [Клінічно-лабораторна характеристика гострих герпесвірусних нейроінфекцій] {Koz'ko V. M., Sokhan A. V., Yaremko I. J., Kuznetsova A. A., Gavrilov A. V., Kopiychenko Y. I., Pavlov V. V., Markush L. I. Clinical and laboratory characteristics of acute herpes neuroinfections} 39-44
Сизон О. О., Дашко М. О. [Показники системного імунітету та фаґоцитозу у хворих на вугрову хворобу з різним ступенем змін мікробіоти порожнини товстої кишки] {Syzon O. O., Dashko М. O. Indicators of systemic immunity and phagocytosis in patients suffering from acne with varying degrees of colon microbiota changes} 45-52
Марюхніч Н. В., Клапчук В. В. [Динаміка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії у дівчат середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом фізичної реабілітації] {Maryukhnich N. V., Klapchuk V. V. Dynamics of general physical capacity and aerobic productivity by veloergometry results of the middle school age girls with weakened vision under the influence of physical rehabilitation} 53-58
Чемерис Н. М. [Медично-соціальні предиктори тютюнопаління серед студентської молоді] {Chemerys N. M. Medical and social predictors of tobacco smoking among the university youth} 59-64
[ПОГЛЯДИ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ДИСКУСІЇ] {REVIEWS, COMMENTARY AND ANALYSIS}
Рудень В. В. [Інноваційна технолоґія "Аудит стану здоров'я людини/громади" на первинному рівні медичної допомоги - як базис у процесі трансформування медичної галузі до економічних методів управління здоров'ям населенням в умовах децентралізації влади в Україні] {Ruden V. V. An innovative technology "The audit of health status of individuals/community" at the primary level of medical care as a basis in the process of transformation of the medical branch to economic methods of population health management under the conditions of decentralization in Ukraine} 65-71
Стрільчук Л. М. [Розрахункові параметри ліпідоґрами: сучасні погляди та кореляції з лабораторно-інструментальними показниками] {Strilchuk L. M. Calculated parameters of the lipidogram: modern scientific views and correlations with laboratory and instrumental indexes} 72-78
Ванот Б., Кісіль С., Біскупек-Ванот А. [Роль медсестринства у навчанні надання першої медичної допомоги дорослим] {Wanot B., Kisil S., Biskupek-Wanot A. The role of emergency nursing in the medical assistance education of adults} 79-84
Шегедін А. Ю., Ященко А. М., Луцик О. Д. [Вплив гіпотирозу материнського орґанізму на постнатальний морфоґенез яєчок щурів за даними морфометрії та лектинової гістохімії] {Shegedin A. Yu., Yashchenko A. M., Lutsyk A. D. Influence of maternal hypothyroidism on the postnatal development of rat testes as detected by morphometric and lectin histochemistry analysis} 85-93
[ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ] {LITERATURE REVIEWS}
Загородній О. В., Мота Ю. С., Федоренко А. В., Федоренко В. П. [Критерії класифікацій і результати лікування некротично-запальних уражень стопи у хворих на цукровий діабет. Лікуємо синдроми чи хворих?] {Zagorodniy O. V., Mota Yu. S., Fedorenko A. V., Fedorenko V. P. Classification criteria and outcomes of treatment of necrotic-inflammatory foot lesions in patients with diabetes mellitus. Do we treat syndromes or patients?} 94-102
[До відома наших авторів]{Instructions for English-Language Authors} 103-108